Ubytovací řád

1. V chatě Spravedlnost může být ubytován pouze host, který je k ubytování řádně přihlášen po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu o totožnosti.

2. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.

3. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

4. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

5. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud provoz chaty dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje. Pokud tak host neučiní je provozovatel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den.

6. V době od 22:00 hod do 8:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

7. Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostor chaty není dovoleno, pokud není s provozovatelem domluveno jinak.

8. V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.)  Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

10. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

11. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže, sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách chaty. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty a i v jeho venkovní části.

13. Za škody způsobené na majetku chaty Spravedlnost odpovídá host v plném rozsahu.

14. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty jen se souhlasem majitele.

  • Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu
  • Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup v těch prostorách, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje
  • Ve všech veřejných prostorách mají psi mít náhubek a být na vodítku
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 h do 08:00 h

15. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chaty, ani za škodu na odložených věcech. Za peníze a cenné věci odpovídá chata Spravedlnosti jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

16. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel chaty právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

17. Vstup na okolní pozemky chaty včetně zahrady je pouze na vlastní nebezpečí hostů!